CryptoDredge v0.16.0 New algo (X16RT) (Lyra2zz) Stabilized (MTP)